สมเสียง จันทาสี, S. (2017). The Effects of Machining Parameters on Milling of 6061-T6 Aluminum Alloy / การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดเฉือนในงานกัดอะลูมิเนียมผสมเกรด 6061-T6. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 25(1), 138-149. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1683