สมเสียง จันทาสี, Somsiang Chantasee /. The Effects of Machining Parameters on Milling of 6061-T6 Aluminum Alloy / การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดเฉือนในงานกัดอะลูมิเนียมผสมเกรด 6061-T6. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 25, n. 1, p. 138-149, feb. 2017. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1683>. Date accessed: 08 aug. 2020.