ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง, Chanikan Junmatong /. " Effects of Salicylic Acid Soaking on Seed Germination, Growth and Antioxidant Capacity of Pea Seedlings / ผลของการแช่เมล็ดในกรดซาลิซิลิกต่อการงอกของเมล็ด การเติบโต และศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนถั่วลันเตา" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 25 Number 1 (10 February 2017)