ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง, Chanikan Junmatong /. " Effects of Salicylic Acid Soaking on Seed Germination, Growth and Antioxidant Capacity of Pea Seedlings / ผลของการแช่เมล็ดในกรดซาลิซิลิกต่อการงอกของเมล็ด การเติบโต และศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนถั่วลันเตา." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 25.1 (2560): 102-109. Web. 21 Aug. 2019