ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง, C. 2017 Feb 10. Effects of Salicylic Acid Soaking on Seed Germination, Growth and Antioxidant Capacity of Pea Seedlings / ผลของการแช่เมล็ดในกรดซาลิซิลิกต่อการงอกของเมล็ด การเติบโต และศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนถั่วลันเตา. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 25:1