ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง, C. (2017). Effects of Salicylic Acid Soaking on Seed Germination, Growth and Antioxidant Capacity of Pea Seedlings / ผลของการแช่เมล็ดในกรดซาลิซิลิกต่อการงอกของเมล็ด การเติบโต และศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนถั่วลันเตา. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 25(1), 102-109. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1680