ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง, Chanikan Junmatong /. Effects of Salicylic Acid Soaking on Seed Germination, Growth and Antioxidant Capacity of Pea Seedlings / ผลของการแช่เมล็ดในกรดซาลิซิลิกต่อการงอกของเมล็ด การเติบโต และศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนถั่วลันเตา. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 25, n. 1, p. 102-109, feb. 2017. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1680>. Date accessed: 21 aug. 2019.