พีร์นิธิ อักษร, Preenithi Aksorn /. " The Most Economic Span for a Single House with Reinforced Concrete Structure/การออกแบบระยะห่างเสาเพื่อประหยัดค่าก่อสร้าง สำหรับที่พักอาศัยทั่วไป" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 25 Number 1 (10 February 2017)