พีร์นิธิ อักษร, Preenithi Aksorn /. " The Most Economic Span for a Single House with Reinforced Concrete Structure/การออกแบบระยะห่างเสาเพื่อประหยัดค่าก่อสร้าง สำหรับที่พักอาศัยทั่วไป." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 25.1 (2560): 12-22. Web. 8 Aug. 2020