พีร์นิธิ อักษร, P. 2017 Feb 10. The Most Economic Span for a Single House with Reinforced Concrete Structure/การออกแบบระยะห่างเสาเพื่อประหยัดค่าก่อสร้าง สำหรับที่พักอาศัยทั่วไป. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 25:1