พีร์นิธิ อักษร, P. (2017). The Most Economic Span for a Single House with Reinforced Concrete Structure/การออกแบบระยะห่างเสาเพื่อประหยัดค่าก่อสร้าง สำหรับที่พักอาศัยทั่วไป. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 25(1), 12-22. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1672