พีร์นิธิ อักษร, Preenithi Aksorn /. The Most Economic Span for a Single House with Reinforced Concrete Structure/การออกแบบระยะห่างเสาเพื่อประหยัดค่าก่อสร้าง สำหรับที่พักอาศัยทั่วไป. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 25, n. 1, p. 12-22, feb. 2017. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1672>. Date accessed: 08 aug. 2020.