ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ และมนูศักดิ์ จานทอง, K. 2016 May 4. PID+Fuzzy Controller Design for Obstacle Avoidance of Indoor Mobile Robot / การออกแบบตัวควบคุมพีไอดี+ฟัซซีสำหรับการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ภายในอาคาร. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 24:2