ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ และมนูศักดิ์ จานทอง, K. (2016). PID+Fuzzy Controller Design for Obstacle Avoidance of Indoor Mobile Robot / การออกแบบตัวควบคุมพีไอดี+ฟัซซีสำหรับการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ภายในอาคาร. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 24(2), 183-194. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1336