ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ และมนูศักดิ์ จานทอง, Kraisak Phothongkum and Manusak Janthong. PID+Fuzzy Controller Design for Obstacle Avoidance of Indoor Mobile Robot / การออกแบบตัวควบคุมพีไอดี+ฟัซซีสำหรับการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ภายในอาคาร. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 24, n. 2, p. 183-194, may 2016. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1336>. Date accessed: 21 aug. 2019.