วณานุรัตน์ ศรีจำพันธุ์, เรืองเดช ธงศรี, ธัญพร ยอดแก้ว, นาตยา ต่อแสงธรรม, มนภาส มรกฎจินดา, , Wananurat Srijampan, Ruangdaj Tongsri, T. " Relationship between Microstructure and Mechanical Property of Sintered Fe-Cr-Mo Steels / ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้า Fe-Cr-Mo ที่ผ่านการซินเตอริ่ง" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 24 Number 2 (4 May 2016)