วณานุรัตน์ ศรีจำพันธุ์, เรืองเดช ธงศรี, ธัญพร ยอดแก้ว, นาตยา ต่อแสงธรรม, มนภาส มรกฎจินดา, , Wananurat Srijampan, Ruangdaj Tongsri, T. " Relationship between Microstructure and Mechanical Property of Sintered Fe-Cr-Mo Steels / ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้า Fe-Cr-Mo ที่ผ่านการซินเตอริ่ง." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 24.2 (2559): 175-182. Web. 8 Aug. 2020