วณานุรัตน์ ศรีจำพันธุ์, เรืองเดช ธงศรี, ธัญพร ยอดแก้ว, นาตยา ต่อแสงธรรม, มนภาส มรกฎจินดา, , W. 2016 May 4. Relationship between Microstructure and Mechanical Property of Sintered Fe-Cr-Mo Steels / ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้า Fe-Cr-Mo ที่ผ่านการซินเตอริ่ง. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 24:2