วณานุรัตน์ ศรีจำพันธุ์, เรืองเดช ธงศรี, ธัญพร ยอดแก้ว, นาตยา ต่อแสงธรรม, มนภาส มรกฎจินดา, , W. (2016). Relationship between Microstructure and Mechanical Property of Sintered Fe-Cr-Mo Steels / ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้า Fe-Cr-Mo ที่ผ่านการซินเตอริ่ง. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 24(2), 175-182. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1335