วณานุรัตน์ ศรีจำพันธุ์, เรืองเดช ธงศรี, ธัญพร ยอดแก้ว, นาตยา ต่อแสงธรรม, มนภาส มรกฎจินดา, , Wananurat Srijampan, Ruangdaj Tongsri, T. Relationship between Microstructure and Mechanical Property of Sintered Fe-Cr-Mo Steels / ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้า Fe-Cr-Mo ที่ผ่านการซินเตอริ่ง. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 24, n. 2, p. 175-182, may 2016. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1335>. Date accessed: 10 aug. 2020.