คณิต พงษ์พิริยะเดชะ, จีระภา ตันนานนท์, กิตติพล เดชะวรกุล, จีรศักดิ์ คำฟองเครือ และนันทวัฒน, K. 2016 May 4. Monte carlo simulation for dose calculation of standard applicator of 9 MeV electron beam / การจำลองมอนติคาร์โลสำหรับคำนวณปริมาณรังสีของอุปกรณ์กำหนดพื้นที่ขนาดมาตรฐานของอิเล็กตรอนพลังงาน 9 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 24:2