คณิต พงษ์พิริยะเดชะ, จีระภา ตันนานนท์, กิตติพล เดชะวรกุล, จีรศักดิ์ คำฟองเครือ และนันทวัฒน, K. (2016). Monte carlo simulation for dose calculation of standard applicator of 9 MeV electron beam / การจำลองมอนติคาร์โลสำหรับคำนวณปริมาณรังสีของอุปกรณ์กำหนดพื้นที่ขนาดมาตรฐานของอิเล็กตรอนพลังงาน 9 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 24(2), 52-60. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1322