คณิต พงษ์พิริยะเดชะ, จีระภา ตันนานนท์, กิตติพล เดชะวรกุล, จีรศักดิ์ คำฟองเครือ และนันทวัฒน, Khanit Phongphiriyadecha, Chirapha Tanna. Monte carlo simulation for dose calculation of standard applicator of 9 MeV electron beam / การจำลองมอนติคาร์โลสำหรับคำนวณปริมาณรังสีของอุปกรณ์กำหนดพื้นที่ขนาดมาตรฐานของอิเล็กตรอนพลังงาน 9 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 24, n. 2, p. 52-60, may 2016. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1322>. Date accessed: 03 dec. 2021.