วรางคณา เรียนสุทธิ์, Warangkhana Riansut /. " Forecasting the Number of Unemployment in Thailand / การพยากรณ์จำนวนผู้ว่างงานในประเทศไทย" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 24 Number 1 (23 March 2016)