วรางคณา เรียนสุทธิ์, Warangkhana Riansut /. " Forecasting the Number of Unemployment in Thailand / การพยากรณ์จำนวนผู้ว่างงานในประเทศไทย." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 24.1 (2559): 102-114. Web. 31 Mar. 2020