วรางคณา เรียนสุทธิ์, W. 2016 Mar 23. Forecasting the Number of Unemployment in Thailand / การพยากรณ์จำนวนผู้ว่างงานในประเทศไทย. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 24:1