วรางคณา เรียนสุทธิ์, W. (2016). Forecasting the Number of Unemployment in Thailand / การพยากรณ์จำนวนผู้ว่างงานในประเทศไทย. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 24(1), 102-114. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1273