วรางคณา เรียนสุทธิ์, Warangkhana Riansut /. Forecasting the Number of Unemployment in Thailand / การพยากรณ์จำนวนผู้ว่างงานในประเทศไทย. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 24, n. 1, p. 102-114, mar. 2016. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1273>. Date accessed: 31 mar. 2020.