เนตรชนก เจริญสุข, Netchanok Charoensuk /. " Effectiveness of Safety Training Program in Pesticides Utilization of Farmer in Donchedi District, Suphanburi Province / ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของชาวนา ในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 24 Number 1 (23 March 2016)