เนตรชนก เจริญสุข, Netchanok Charoensuk /. " Effectiveness of Safety Training Program in Pesticides Utilization of Farmer in Donchedi District, Suphanburi Province / ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของชาวนา ในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 24.1 (2559): 91-101. Web. 21 Aug. 2019