เนตรชนก เจริญสุข, N. (2016). Effectiveness of Safety Training Program in Pesticides Utilization of Farmer in Donchedi District, Suphanburi Province / ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของชาวนา ในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 24(1), 91-101. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1272