วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " ปกหลัง." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 24.1 (2559): n. pag. Web. 27 Feb. 2021