วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. ปกหลัง. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 24, n. 1, mar. 2016. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1257>. Date accessed: 27 feb. 2021.