วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . 2016 Mar 23. ใบสมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 24:1