มาลีวัล เลิศสาครศิริ, Maleewan Lertsakornsiri /. " The Life Assets and Health Promotion Behavior in Teenage Pregnancy / ต้นทุนชีวิต กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 24 Number 1 (23 March 2016)