มาลีวัล เลิศสาครศิริ, Maleewan Lertsakornsiri /. " The Life Assets and Health Promotion Behavior in Teenage Pregnancy / ต้นทุนชีวิต กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 24.1 (2559): 13-23. Web. 3 Jun. 2020