มาลีวัล เลิศสาครศิริ, M. 2016 Mar 23. The Life Assets and Health Promotion Behavior in Teenage Pregnancy / ต้นทุนชีวิต กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 24:1