มาลีวัล เลิศสาครศิริ, M. (2016). The Life Assets and Health Promotion Behavior in Teenage Pregnancy / ต้นทุนชีวิต กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 24(1), 13-23. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1243