มาลีวัล เลิศสาครศิริ, Maleewan Lertsakornsiri /. The Life Assets and Health Promotion Behavior in Teenage Pregnancy / ต้นทุนชีวิต กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 24, n. 1, p. 13-23, mar. 2016. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1243>. Date accessed: 08 aug. 2020.