วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " ปกหน้า" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 24 Number 1 (23 March 2016)