วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " ใบสมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 23 Number 3 (6 January 2016)