วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . 2016 Jan 6. ใบสมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 23:3