อำนาจ สร้อยทอง และชาญยุทธ สุดทองคง, Amnat Sroytong and Chanyut Sudtongkong /. " Evaluation on Physical Fitness of Undergraduate Students in Trang Province / การประเมินสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจังหวัดตรัง" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 23 Number 3 (6 January 2016)