อำนาจ สร้อยทอง และชาญยุทธ สุดทองคง, Amnat Sroytong and Chanyut Sudtongkong /. " Evaluation on Physical Fitness of Undergraduate Students in Trang Province / การประเมินสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจังหวัดตรัง." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 23.3 (2558): 60-67. Web. 14 Nov. 2019