อำนาจ สร้อยทอง และชาญยุทธ สุดทองคง, A. 2016 Jan 6. Evaluation on Physical Fitness of Undergraduate Students in Trang Province / การประเมินสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจังหวัดตรัง. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 23:3