อำนาจ สร้อยทอง และชาญยุทธ สุดทองคง, A. (2016). Evaluation on Physical Fitness of Undergraduate Students in Trang Province / การประเมินสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจังหวัดตรัง. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 23(3), 60-67. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1145