อำนาจ สร้อยทอง และชาญยุทธ สุดทองคง, Amnat Sroytong and Chanyut Sudtongkong /. Evaluation on Physical Fitness of Undergraduate Students in Trang Province / การประเมินสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจังหวัดตรัง. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 23, n. 3, p. 60-67, jan. 2016. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1145>. Date accessed: 01 june 2020.