ณัฐพงศ์ เมฆาสิงหรักษ์, สิรินันท์ ตรียะเวชกุล, จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง, หญิง สุพัฒนวงศ์, ปณ, Nattapong Mekhasingharak, Sirinan Treeya. " Prevalence and Risk Factors Associated with Diabetic Retinopathy in Type-2 Diabetes Mellitus at Six Tambon Health Promoting Hospitals Affiliated with Naresuan University Hospital / ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาจากเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 แห่งในเครือข่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 23.3 (2558): 35-45. Web. 10 Aug. 2020