ณัฐพงศ์ เมฆาสิงหรักษ์, สิรินันท์ ตรียะเวชกุล, จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง, หญิง สุพัฒนวงศ์, ปณ, Nattapong Mekhasingharak, Sirinan Treeya. Prevalence and Risk Factors Associated with Diabetic Retinopathy in Type-2 Diabetes Mellitus at Six Tambon Health Promoting Hospitals Affiliated with Naresuan University Hospital / ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาจากเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 แห่งในเครือข่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 23, n. 3, p. 35-45, jan. 2016. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1143>. Date accessed: 10 aug. 2020.