วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์, Warawach Khajornrattanawanich /. " The Appropriate Dental Core Package: Khon Kaen People’s Opinion (2020) / ชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมที่เหมาะสมในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563):ความเห็นจากประชาชนจังหวัดขอนแก่น" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 23 Number 3 (6 January 2016)